Αρχείο μαθημάτων χωρίς χρήστες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία, εξοικείωση και εμβάθυνση σε προγραμματισμό με Python ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και θέματα διδακτικής του προγραμματισμού μέσα από προτάσεις διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Γνωριμία και εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον Python - IDLE. Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και στις βασικές προγραμματιστικές δομές.

2. Λίστες. Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχεία.

3. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός – Παρουσίαση έτοιμων παραδειγμάτων

4. Η Python στην τάξη του ΕΠΑΛ: Διδακτικές προσεγγίσεις.

LAMS Seminar Level-1 logo

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων  να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση με το LAMS. Ειδικότερα, θα διερευνήσουν και εμβαθύνουν στην αναζήτηση, λήψη και αξιοποίηση έτοιμων ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων σε LAMS, στη δημιουργία μαθήματος με τη χρήση έτοιμων ή τροποποιημένων μαθημάτων, στην εποπτεία, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των μαθητών και τη διαμοίραση καλών πρακτικών.


Επιμόρφωση σε συνεργατικά Web 2.0 εργαλεία με τη χρήση εικονικού κόσμου. Το σεμινάριο γίνεται σύγχρονα με την παρουσία όλων των συμμετεχόντων στον εικονικό κόσμο που έχει δημιουργηθεί από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ΚΥΚΛΑΔΩΝ με τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού OpenSim.

Επιμόρφωση ενηλίκων στις ΤΠΕ, εισαγωγή στη βασική χρήση υπολογιστών διαδικτύου

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των Καθηγητών Πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι εργαστηρίων (ΣΕΠΕΗΥ) πάνω σε απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών στα σχολικά εργαστήρια. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε να πετύχουμε:

·    Την μείωση των «προβληματικών» υπολογιστών στα εργαστήρια

·    Την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα σχολικά εργαστήρια

·    Την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στους υπολογιστές των εργαστηρίων

·    Την ελαχιστοποίηση των χαμένων ωρών λόγω τεχνικών προβλημάτων στα εργαστήρια

·    Την αξιοποίηση υλικού, συσκευών και γενικά πόρων που υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται